Säkerhet

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖ

Newtec eftersträvar en god och säker arbetsmiljö. Det innebär att VD, som högste ansvarig, har rätt att fördela det operativa arbetsmiljöansvaret enligt vår organisationsplan. Newtec har gjort en grundläggande miljöutredning där företagets miljöaspekter har identifierats och värderats. Newtecs ISO ansvarig tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för att miljöaspekter av företagets verksamhet, produkter och tjänster är kända och utredda, samt att dessa uppdateras och utvärderas regelbundet.

NÖDLÄGESBEREDSKAP

För att förebygga olyckor och nödsituationer har Newtec ett aktivt samarbete med berörda myndigheter. Vi arbetar hela tiden med förebyggande åtgärder, vi genomför säkerhetsövningar och planerar noga vad som ska göras vid en eventuell olycka. Exempelvis sker övning av brandberedskap minst en gång per år. Utvärdering av beredskap och identifiering av nya risker sker av ytterst ansvarig på plats. Detta ses över vid bland annat interna revisioner och ledningsmöten samt vid uppdatering av miljöutredningen.

RISKANALYS

Riskanalys ska alltid utföras vid alla arbeten i verksamheten. Riskanalysen utförs alltid på plats och i samråd med ansvarig personal på den aktuella arbetsplatsen. Aktuella lagar och föreskrifter uppdateras löpande.

UTBILDNING, MEDVETENHET OCH KOMPETENS

Kompetens och medvetenhet hos personalen inklusive inhyrd personal är arbetsledningens yttersta ansvar. Utbildning och medvetenhet tas upp som en egen punkt vid ledningens genomgång samt vid interna miljörevisioner.
Newtec revideras årligen mot kraven enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.

MÅL OCH UPPFÖLJNING

Alla uppdrag utförs i nära samarbete med kunder och uppföljning sker normalt direkt med kund i samband med att uppdragen avslutas.

SÄKERHETSDATABLAD

För att uppfylla de Europeiska REACH kemikaliereglerna så flyttar Chesterton större delen av sin tillverkning av beläggningsprodukter, industriella smörjmedel och kemiska underhållsprodukter för den europeiska marknaden till Europa. Det innebär också att dessa produkter får ett nytt säkerhetsdatablad markerade med ett ”E” bakom produktnamnet.