Newtec Hållbarhet

FN:s Globala Hållbarhetsmål – Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. För att målen skall uppnås krävs engagemang även från näringslivet.  Newtec har identifierat fem specifika mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet. Vi arbetar med målen som en integrerad del av vår strategi och affärsplan.

Vår huvudfokus är att bidra till ett hållbart samhälle och minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartner vill vi bidra till en mer hållbar framtid. Vår verksamhet har även en viss påverkan på flera andra mål som mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 5: Jämställdhet och mål 10: Minskad ojämlikhet.

Newtec jobbar idag enligt ISO 14001 och ISO 45001 för att säkerställa ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Detta uppnås genom ständiga förbättringar inom verksamheten. Vårt ISO arbete bidrar till att uppnå de globala målen.

Hållbarhet

Våra delmål mer ingående

Vill du veta mer så finns ytterligare information om målen på https://www.globalamalen.se/

Ladda hem Newtec's hållbarhets dokument.