Newtec hållbarhet Delmål

7. Hållbar energi för alla
Främst handlar det om att uppnå delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet. Det bidrar vi genom att uppgradera våra kunders utrustning för att dra ner på deras energikonsumtion.

 

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
För oss är en säker arbetsmiljö en kärnfråga, vi har nolltolerans av personskador, vi genomför alltid förebyggande skyddsarbeten i vår verkstad och på entreprenadjobb för att förebygga ohälsa och olycksfall, vår personal har alltid relevant utbildning för alla arbetsmoment. Vår arbetsmiljö ska vara rolig och stimulerande att arbeta i. Newtec är anslutna till kollektivavtal och har konkurrenskraftiga löner. Främst uppnår vi detta genom att arbeta med delmål 8.5 och 8.8.

 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Vi strävar efter att skapa en mer hållbar och effektivare resursanvändning inom industrin. Vi bidrar med att utveckla mer rena och miljövänliga industriprocesser vilket främst delmål 9.4 omfattar.

 

 

12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi vill bidra till en mer hållbar produktion genom att uppgradera befintlig utrustning istället för göra nyinköp och kassering fullt fungerande utrustning. Vi vill minska vår negativa miljöpåverkan genom att förlänga livscykeln på utrustning och material inom industrin. Detta görs genom planering och ansvarfullt arbete för att minska kemikaliehantering och mängden avfall. Resurser används då mer effektivt och bidrar till ett cirkulärt materialkretslopp. Detta avser främst delmål 12.4 och 12.6.
Genom vår verksamhet bidrar vi med att minska utsläppen av farliga kemikalier i vatten och mark vilket innebär bättre hälsa och miljö för oss och kommande generation.

 

13. Bekämpa klimatförändringarna

För Newtec är det centralt att minska våra koldioxidutsläpp. Vår verksamhet generar inte så stor klimatpåverkan, men åtgärder som byte av belysningsarmatur till låg energiförbrukning samt genom strukturerad planering av vår bilkörning och transporter av gods bidrar till en klimatbesparing. På sikt kommer vi även att införa fossilfria arbetsfordon.

Genom detta arbete medverkar vi till att uppnå delmål 13.3