Säkerhet

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖ

Newtec eftersträvar en god och säker arbetsmiljö. Det innebär att VD, som högste ansvarig, har rätt att fördela det operativa arbetsmiljöansvaret enligt vår organisationsplan. Newtec har gjort en grundläggande miljöutredning där företagets miljöaspekter har identifierats och värderats. Newtecs ISO ansvarig tillsammans med ledningsgruppen ansvarar för att miljöaspekter av företagets verksamhet, produkter och tjänster är kända och utredda, samt att dessa uppdateras och utvärderas regelbundet.

NÖDLÄGESBEREDSKAP

För att förebygga olyckor och nödsituationer har Newtec ett aktivt samarbete med berörda myndigheter. Vi arbetar hela tiden med förebyggande åtgärder, vi genomför säkerhetsövningar och planerar noga vad som ska göras vid en eventuell olycka. Exempelvis sker övning av brandberedskap minst en gång per år. Utvärdering av beredskap och identifiering av nya risker sker av ytterst ansvarig på plats. Detta ses över vid bland annat interna revisioner och ledningsmöten samt vid uppdatering av miljöutredningen. Vi har naturligtvis inom Newtec gått HLR kurs för på bästa sätt handtera eventuella kritiska nödsituvationer.
 

RISKANALYS

Riskanalys ska alltid utföras vid alla arbeten i verksamheten. Riskanalysen utförs alltid på plats och i samråd med ansvarig personal på den aktuella arbetsplatsen. Aktuella lagar och föreskrifter uppdateras löpande.

UTBILDNING, MEDVETENHET OCH KOMPETENS

Kompetens och medvetenhet hos personalen inklusive inhyrd personal är arbetsledningens yttersta ansvar. Utbildning och medvetenhet tas upp som en egen punkt vid ledningens genomgång samt vid interna miljörevisioner.
Newtec revideras årligen mot kraven enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

 

MÅL OCH UPPFÖLJNING

Alla uppdrag utförs i nära samarbete med kunder och uppföljning sker normalt direkt med kund i samband med att uppdragen avslutas.

SÄKERHETSDATABLAD

För att uppfylla de Europeiska REACH kemikaliereglerna så flyttar Chesterton större delen av sin tillverkning av beläggningsprodukter, industriella smörjmedel och kemiska underhållsprodukter för den europeiska marknaden till Europa. Det innebär också att dessa produkter får ett nytt säkerhetsdatablad markerade med ett ”E” bakom produktnamnet.

Viktigt om säkerhetsdatablad och den uppfattningen om att alla säkerhetsdatablad inte får vara äldre än 3 år enligt någon ej definerad bestämmelse, så är inte fallet enligt REACH eller Kemikalieinspektionen.
"Det är inte preciserat i regelverket hur gamla säkerhetsdatablad får vara, men de bör ses över och uppdateras regelbundet. Enligt Reach-förordningen ska uppdatering av bladen göras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller ny information om faror blir tillgänglig. Bladen ska också uppdateras när ett tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har fastställts."
Läs mer om detta här

Med detta sagt är det naturligtvis Newtecs mål att alltid ha "nya" säkerhetsdatablad för att alltid visa att vi ligger i framkant. Detta styrs dock av vår leverantör och vi får inte ändra själva i bladen (och skall inte göra så).

 

Allergier

Chesterton informerar om Allergiframkallande ämnen i sina produkter